MHRF-försäkring

Du som medlem i SVWV har möjlighet att teckna en förmånlig försäkring för ditt veteranfordon, lite info:

Historik

Under 50-talet bildades de första klubbarna för äldre fordon i Sverige. Det fanns då inga möjligheter att försäkra äldre fordon enligt speciella regler, det var dyrt och en eventuell ersättning låg.

Sedan Motorhistoriska Riksförbundet bildats 1969 inleddes förhandlingar med flera försäkringsbolag för att alla MHRF-anslutna klubbars medlemmar skulle kunna teckna en förmånlig försäkring för de gamla fordonen. Ett villkor från Motorhistoriska Riksförbundets sida var att förbundet (med hjälp av klubbarna) skulle svara för riskgranskningen av ansökningarna, arkiveringen och vården av samtliga ansökningar med bilagor och fotografier. Motorhistoriska Riksförbundet ville också ha fullständig insyn i bolagens kostnader för försäkringen och inflytande när det gällde premier och självrisker. Ytterligare ett viktigt krav var att skadehanteringen skulle ske centralt och att lokala skadereglerare normalt inte skulle användas.

I samarbete med Folksam lanserades ”MHRF-försäkringen” vid årsmötet i februari 1975. Den kopierades sedan under 80-talet av flera andra bolag.

Skillnaden mellan MHRF-försäkringen och liknande försäkringar

MHRF-försäkringens premier används enbart för vår egen försäkring – inga pengar går åt till att betala andra försäkringstagares skador, men inga bidrag kommer heller från vanliga bil- och mc-försäkringar. Det betyder att all administration, alla skador och andra kostnader betalas av våra egna försäkringstagare. Det är alltså inget anonymt försäkringsbolag som står för fiolerna vid skador, utan de övriga mer än 36 000 MHRF-försäkringstagarna. Där har du förklaringen till att vi är så noggranna när vi tar in nya försäkringstagare och till att vi ibland säger nej till försäkringsansökningar.

Skaderesultatet för MHRF-försäkringen påverkar direkt premierna. Få skador och låga skadekostnader betyder att vi kan hålla premien nere. Ökar antalet skador och därmed kostnaderna betyder det premiehöjningar.

Vad kan du försäkra?

Personbilar, lätta lastbilar och motorcyklar t.o.m. 1992, mopeder t.o.m. 1980. Tunga lastbilar, bussar och husvagnar t.o.m. 1982. Traktorer t.o.m. 1975.

Dessutom går det att försäkra:

Personbilar, lätta lastbilar och motorcyklar 1993-2002.

För att teckna en försäkring i denna grupp för modernare fordon måste man först ha haft, och fortfarande ha, en äldre bil eller mc helförsäkrad i MHRF-försäkringen under minst ett år. Fordonen ska vara av utpräglad samlarkaraktär.

Fordonet ska vara renoverat till ursprungsskick eller vara i mycket gott bevarat skick och ska enbart användas för nöjeskörningar, aldrig som bruksfordon. Även ombyggda fordon kan försäkras, men ombyggnaden ska vara minst 20 år gammal.

Ägaren måste ha varit medlem i MHRF-ansluten klubb i minst ett år för att kunna teckna en helförsäkring till den normala premien. Gäller det en renoverings- eller uppställningsförsäkring kan oftast en MHRF-försäkring tecknas genast – det är bara försäkringar där trafikförsäkring ingår som kräver ett års medlemsskap. För den som ännu inte varit med i klubben ett år finns dock en speciell försäkringsform med förhöjd premie första försäkringsåret.

Normalt försäkringsvärde för bil är upp till fyra prisbasbelopp och för mc upp till två prisbasbelopp, men det kan höjas (i enheter om två) upp till trettio prisbasbelopp.

För äldre fordon finns två specialvarianter:

Fordon som ska bevaras i orenoverat skick därför att det är av historiskt intresse att de inte blir utsatta för en renovering. Fordon som byggts om/modifierats för att likna ett äldre tävlingsfordon, t. ex. en kopia av en rally-Volvo från 50-talet. Se länkar till höger för speciella avtal och regler för dessa fordon.

Försäkringsalternativ

Helförsäkring

Helförsäkringen är avsedd för fordon som är renoverade eller bevarade i mycket gott skick. Den omfattar trafik-, brand-, stöld-, glas-, räddnings-, rättsskydds-, och vagnskadeförsäkring. Försäkringen gäller året runt och kan inte ändras till uppställningsförsäkring om du ställer av fordonet en kort tid, t.ex. över en vinter. Reservdelar för eget bruk till fordonet ingår i försäkringen, maximalt ett prisbasbelopp.

För att få en helförsäkring med den låga premien måste du ha varit medlem i en MHRF-ansluten klubb i minst ett år. Försäkringen gäller i EES-länderna samt i de övriga länder som är anslutna till systemet med grönt kort (även under transport mellan dessa länder). Du bör vid utlandsfärd ha med dig det ”gröna kort” som du får på närmaste Folksam-kontor. Familjemedlemmar och personer som har egen MHRF-försäkring får köra fordonet utan förhöjd självrisk på vagnskadeförsäkringen. I andra fall utgår en extra vagnskadesjälvrisk.

Renoveringsförsäkring

Renoveringsförsäkring bör du teckna så snart du börjat renovera ett fordon. Den ersätter skador som uppkommit genom brand, stöld, översvämning, skadegörelse i samband med inbrott, glasskador och innehåller dessutom rättsskyddsförsäkring. Renoveringsförsäkringen gäller även när fordonet transporteras på trailer, på dolly eller med bärgningsbil (t.ex. till och från verkstad), men inte då det bogseras eller körs för egen maskin. Den gäller enbart då fordonet är avställt i Vägtrafikregistret. Försäkringen omfattar även delar som lämnats bort för reparation, ytbehandling eller liknande men som kommit bort eller blivit förstörda (om ingen annan ersättningsansvarig finns). Försäkringen gäller inom Sverige, men kan efter godkännande av MHRF även gälla utomlands (beroende på vilket land det gäller och på hur fordonet förvaras).

Korttidsförsäkring

Korttidsförsäkring är en ”nödförsäkring” i maximalt tre månader för t.ex. hemtransport av ett nyinköpt fordon. Ansökan måste godkännas av klubben, men foton och protokoll behövs inte. Du måste ha varit medlem i klubben i minst ett år och högsta antal prisbasbelopp är tre (132.000:). Korttidsförsäkringen är inte en ”kör-omkring-försäkring” utan gäller för körningar till och från bilprovning, klubbens besiktningsman och verkstäder. Den gäller bara inom Sverige och skall ersättas av en normal MHRF-försäkring så fort som möjligt.

Rullande Renoveringsförsäkring

Samma regler som för helförsäkring med undantaget att vi accepterar fordon som bevisligen är på väg att bli renoverade till fullgott skick.

AVVIKANDE UTFÖRANDE ELLER OMBYGGT FORDON (ALLA FORDONSTYPER)

Samma regler som för helförsäkring med undantaget att vi accepterar fordon som är modifierade eller ombyggda, t.ex.  moderna fälgar eller motivlack.

UPPSTÄLLNINGSFÖRSÄKRING 

Enbart avsedd för fordon som är färdigrenoverade, eller i mycket gott skick, och som inte ska användas på en längre tid. Lämplig också för tävlingsfordon som enbart brukas på bana (gäller ej under tävling). Ger samma skydd som en helförsäkring, bortsett från trafikdelen. Om fordonet ska stå på museum eller regelbundet visas för allmänheten måste detta meddelas i förväg till MHRF.

Lagerförsäkring

Den är avsedd för orenoverade hela fordon (i stort sett skrot) som du ställt undan för att senare renovera. Ersätter skador som uppkommit genom brand, stöld, översvämning, och skadegörelse i samband med inbrott. Gäller för skador på fordonet och delar till fordonet. Du måste lämna en särskild förteckning med foton och värden över de fordon som ska ingå. På varje försäkring får finnas fordon med det sammanlagda värdet upp till 2 prisbasbelopp, idag 88.000:-. Fordon ska förvaras på betryggande sätt ur brand- och stöldsynpunkt och vara avställt i Vägtrafikregistret.

Premier och maxvärden

Vi reserverar oss för lagändringar och/eller myndighetsbeslut som kan medföra generella premiehöjningar eller andra lagändringar under försäkringstiden.

Helförsäkringar

(gäller från 2012-05-01) OBS! Helårspremier.

Helförsäkring bil, lastbil, buss, traktor, mc, moped, husvagn Bil Mc
Helförsäkring bil och mc t.o.m. 1950­
Grundpremie för ersättning ­upp till 4 prisbasbelopp (176.000:-) för bil och 2 prisbasbelopp (88.000:-) för mc. Tillägg för enhet om 2 extra prisbasbelopp (88.00­0:-) är 95:-. Max 30 prisbasbelopp.
364:- 296:-
Helförsäkring bil och mc 1951­-1965
Grundpremie för ersättning upp till 4 prisbasbelopp (176.000:-) för bil och 2 prisbasbelopp (88.000:-) för mc. Tillägg för enhet om 2 extra prisbasbelopp (88.000:-) är 95 :-. Max 30 prisbasbelopp.
478:- 410:-
Helförsäkring bil och mc 1966-1979
Grundpremie för ersättning upp till 4 prisbasbelopp (176.000:-) för bil och 2 prisbasbelopp (88.000:-) för mc. Tillägg för enhet om 2 extra prisbasbelopp (88.000:-) är 95:-. Max 30 prisbasbelopp.
585:- 554:-
Helförsäkring bil och mc 1980-1992
Grundpremie för ersättning upp till 4 prisbasbelopp (176.000:-) för bil och 2 prisbasbelopp (88.000:-) för mc. Tillägg för enhet om 2 extra prisbasbelopp (88.000:-) är 95:-. Max 30 prisbasbelopp.
607:- 607:-
Helförsäkring samlarbil 1993-2002
Endast för den som sedan minst ett år haft, och har, en gällande MHRF-helförsäkring för bil tillverkad t.o.m. 1991. Grundpremie för ersättning upp till 4 prisbasbelopp (176.000:-). Extra prisbasbelopp kan i vissa fall köpas till.
1.854:-
Helförsäkring samlarmotorcykel 1993-2002
Endast för den som sedan minst ett år haft, och har, en gällande MHRF-helförsäkring för motorcykel tillverkad t.o.m. 1990. Grundpremie för ersättning upp till 2 prisbasbelopp (88.000:-). Extra prisbasbelopp kan i vissa fall köpas till.
1.854:-
Helförsäkring moped t.o.m. 1980
Ägaren måste ha förarbevis eller körkort för mc alternativt bil. Grundpremie för ersättning upp till 2 prisbasbelopp (88.000:-). Tilläggspremie för extra prisbasbelopp finns ej.
283:-
Helförsäkring tung lastbil/buss 1951-1982
Grundpremie för ersättning upp till 4 prisbasbelopp (176.000:-). Tillägg för enhet om 2 extra prisbasbelopp (88.000:-) är 95:-.
Tunga lastbilar och bussar tillverkade t.o.m. 1950 har premier som bilar.
766:-
Helförsäkring traktor t.o.m. 1975
Grundpremie för ersättning upp till 2 prisbasbelopp (88.000:-). Tillägg för enhet om 2 extra prisbasbelopp (88.000:-) är 95:-.
283:-
Helförsäkring husvagn t.o.m. 1982
Grundpremie för ersättning upp till 2 prisbasbelopp (88.000:-). Tillägg för enhet om 2 extra prisbasbelopp (88.000:-) är 95:-.
233:-
Korttidsförsäkring (ägaren måste ha varit medlem minst ett år).
Tillfällig försäkring med begränsat användningssätt för t. ex. hemtransport av inköpt fordon som ännu ej hunnit godkännas av klubb. Ansökan måste godkännas av klubb. Ej utnyttjad del av premien kan användas för en direkt påföljande MHRF-försäkring. Kvartalspremie för ersättning upp till 3 prisbasbelopp (132.000:-). För mc, moped samt traktor gäller 2 prisbasbelopp (88.000:-)
559:-/kvartal
Förstaårsförsäkring (alla fordonstyper)
Speciell försäkring för den som ännu inte varit med i en MHRF-klubb i ett år. Efter första hela premieåret övergår premien till normalnivå (om klubben godkänner det). Samma premie oavsett tillverkningsår. Ersättningsnivå och extra prisbasbelopp som motsvarande fordonstyp.
1098:- 1098:-
Rullande renovering t.o.m. 1950 (alla fordonstyper)
Speciell försäkring för fordon som bevisligen är på väg att bli renoverade till fullgott skick. Grundpremie för ersättning upp till 4 prisbasbelopp (176.000:-). Tillägg för enhet om 2 extra prisbasbelopp (88.000:-) är 95:-. Max 30 prisbasbelopp.
798:-
Rullande renovering 1951-1992 (alla fordonstyper)Se ovan. 1098:-  
Avvikande utförande eller ombyggt fordon t.o.m 1950 (alla fordonstyper)
Speciell försäkring för fordon som är modifierade eller ombyggda, t.ex. moderna fälgar eller motivlack. Grundpremie, ersättning upp till 4 prisbasbelopp (176.000:-).  Tillägg för enhet om 2 extra  prisbasbelopp (88.000:-) är 95:-. Max 30 prisbasbelopp.
798:-
Avvikande utförande eller ombyggt fordon 1951-1992  (alla fordonstyper)Se ovan. 1098:-  

Övriga försäkringsalternativ

Lagerförsäkring (endast orenoverade fordon).
Grundpremie för värde upp till 2 prisbasbelopp (88.000:-). Tillägg för varje extra prisbasbelopp 95:-. Max 6 prisbasbelopp (264.000:-) totalt.
På varje försäkring får finnas fordon med det sammanlagda värdet upp till 2 prisbasbelopp.
219:- 219:-
Renoveringsförsäkring (traktor/husvagn = mc)
Grundpremie för ersättning upp till 4 prisbasbelopp (176.000:-) för bil och 2 prisbasbelopp (88.000:-) för mc. Tillägg för enhet om 2 extra prisbasbelopp (88.000:-) är 95:-. Max 30 prisbasbelopp.
277:- 197:-
Uppställningsförsäkring (traktor/husvagn = mc)
Grundpremie för ersättning upp till 4 prisbasbelopp (176.000:-) för bil och 2 prisbasbelopp (88.000:-) för mc. Tillägg för enhet om 2 extra prisbasbelopp (88.000:-) är 95:-. Max 30 prisbasbelopp.
277:- 197:-

 

Självrisker

Självrisker, samtliga fordon Bil Mc/moped
Trafik*
Vagnskada 1.500:- 1.500:-
Brand 1.000:- 1.000:-
Stöld/inbrott 1.000:- 1.000:-
Räddning 500:- 500:-
Glas** 1.000:- 1.000:-
Glas** (renovering) 1.500:- 1.500:-
Rättskydd 20% av kostnad, lägst 1.200:-
* Särskild självrisk 1.000:-, tas alltid ut om föraren är under 24 år. Vid vissa trafikbrott, t. ex. vid körning utan giltigt körkort, i berusat tillstånd eller vid visad grov vårdslöshet i trafik är självrisken 1/10 prisbasbelopp.** För fordon 1951 och senare måste skadan besiktigas av Folksam innan utbetalning sker. Vid glaslagning är självrisken 200:-.
Prisbasbelopp 2012
Prisbasbeloppet används bl. a. av staten för beräkning av löner och pensioner. Det förändras årligen och följer inflationen. Prisbasbeloppet för 2011 är 44.000:-.

 

Garagekrav

I villkoren för MHRF-försäkringen finner du alla bestämmelser. Här nämner vi i korthet de viktigaste punkterna. Om det inträffar en skada och du inte följt villkoren kan ersättningen bli nedsatt.

På hemmaorten ska ett MHRF-försäkrat fordon nattetid förvaras i ett låst utrymme (carport är inte godkänd!) där det finns max 30 fordon. Om du har fordonet i ett garage med fler än 30 fordon måste du ansöka om dispens. Läs mer om detta längre ner!

Utanför hemmaorten ska fordonet lämnas eller förvaras på så betryggande sätt som möjligt. Försök göra det så svårt som möjligt för den som kan vilja stjäla fordonet eller delar till det. Lås ordentligt och ta bort vredet till huvudströmbrytaren.

Fordon för mer än 30 pbb

Om du vill ha ett fordon försäkrat för mer än 30 prisbasbelopp (eller på samma ställe ha flera fordon vars sammanlagda värde är över 30 pbb) krävs en garagebesiktning innan vi godkänner värdet. Du får besök av speciellt kunnig person som tillsammans med dig upprättar ett protokoll över garagets säkerhet. Du kan också få rekommendationer om lås, larm och annat viktigt. Så länge garaget inte är godkänt kommer maximalt försäkringsvärde att sättas till 30 pbb. Ring MHRF-försäkringen på telefon 08-32 03 54 för att avtala tid för garagebesiktning.

Garage med fler än 30 fordon

Om du tänker förvara ditt fordon i ett garage där det finns fler än 30 andra fordon måste du skriva till MHRF och tala om hur garaget är beskaffat. Berätta om nyckelsystem, burar och andra säkerhetsdetaljer. Får du dispens måste du ändå vara aktsam och vidta åtgärder om det skulle inträffa stölder i garaget.

Om du delar garage eller renoveringsplats med andra som har MHRF-försäkrade fordon, och det sammanlagda värdet överstiger 30 pbb, vill vi också att det görs en besiktning (läs ovan om fordon för mer än 30 pbb). Det skall finnas en säkerhetsansvarig person och ett anslag som informerar om reglerna.

Villkor

Häftet ”Försäkringsvillkor för MHRF-försäkringen 1 maj 2012” innehåller den kompletta villkorstexten. Alla försäkringstagare får ett exemplar tillsammans med den första premieavin. Ladda ned som PDF via länken till höger eller beställ från MHRF-försäkringen.
Detta framgår av försäkringsvillkoren från den 1 maj 2012 punkt 18:

”Elektroniska kablar, bränsleledningar och komponenter ska vara fackmannamässigt monterade. Systemen ska av ägare eller annan lämplig person kontrolleras regelbundet, minst en gång per år, med hänsyn tagen till slitage och åldersförändringar.

För att värma eller torka fordonet får du bara använda anordning som vi godkänt för det ändamålet. Tillverkarens anvisningar ska följas.

Föreskrift som myndighet utfärdat för att förhindra eller begränsa skada, till exempel vid heta arbeten, och som gäller för fordonet eller den lokal där fordonet förvaras, ska iakttas.

Helförsäkrad bil och mc-bil ska vara utrustad med godkänd handbrandsläckare, lägst 13A 70BC (pulver eller 70B (koldioxid). Dispens från krav på brandsläckare kan för Folksams räkning utfärdas av MHRF om särskilda skäl finns. Fordonet ska även vara försett med huvudströmbrytare eller batterifrånskiljare.”

MHRF rekommenderar en batterifrånskiljare helt i metall, eventuellt med isolerat metallbrytvred, för att bryta strömkretsen mellan batteri och fordonet i övrigt. Skiljaren ska tåla 100 A kontinuerligt och 500 A under 5 sek. Med borttaget vred blir frånskiljaren ett enkelt stöldskydd.

Exempel på montering och övrig information se informationshäftet ”Risk och säkerhet” som kan laddas ned via länk till höger eller beställas kostnadsfritt från MHRF-försäkringen.

Intresserad av att teckna en försäkring? Kontakta klubben.  Har du frågor eller vill hämta ansökningsblankett?  Titta på www.mhrf.se eller kontakta klubben.